Privacystatement

Privacy statement Antonia Advocatuur & Mediation
 
De door Antonia Advocatuur & Mediation in het kader van de uitoefening van haar diensten ontvangen persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Met dit privacy statement voldoet Antonia Advocatuur & Mediation aan haar uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) voortvloeiende informatieverplichting jegens de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt (de betrokkenen)
.
Verwerkingsverantwoordelijke, grondslagen en doeleinden
Antonia Advocatuur & Mediation is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die zij ontvangt. De persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de (voorgenomen) uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene/cliënt, in het kader van een wettelijke plicht (waaronder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, Wwft) en/of ten behoeve van een gerechtvaardigd belang van Antonia Advocatuur & Mediation.
In specifieke gevallen zal voor een verwerking vooraf toestemming worden gevraagd aan de betrokkene. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken, echter zonder dat dat afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking op basis van de toestemming al heeft plaatsgevonden.
De verwerking vindt plaats voor met name de navolgende doeleinden:
 • het verlenen van juridische diensten, zoals het geven van advies, het opstellen van contracten en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • het doorverwijzen; en
 • het voldoen aan verplichtingen uit wet- en regelgeving, zoals de Wwft maar ook beroepsregels.
Om de dienstverlening van Antonia Advocatuur & Mediation te kunnen uitbreiden en verbeteren, worden de persoonsgegevens ook verwerkt voor de navolgende doeleinden:
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • ter verbetering van de dienstverlening (bijvoorbeeld door klanttevredenheidsonderzoek);
 • werving en selectie (sollicitaties).
Soorten persoonsgegevens
Antonia Advocatuur & Mediation verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkenen vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 • basisinformatie, zoals titel, voor- en achternaam, geslacht, functie en de organisatie waar de betrokkene werkt;
 • contactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • bij de Kamer van Koophandel geregistreerde gegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die Antonia Advocatuur & Mediation met name in het kader van de uitvoering van de dienstverlening, ontvangt van (of over) de betrokkenen;
 • in voorkomende gevallen: identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat; en
 • in voorkomende gevallen: sollicitatiebrieven en CV’s.
Antonia Advocatuur & Mediation verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens omdat deze: door de betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) bekend zijn geworden.
De verstrekking van de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens zijn, met uitzondering van de laatste categorie, een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst van opdracht met Antonia Advocatuur & Mediation te kunnen sluiten.
 
Verstrekking aan derden
Antonia Advocatuur & Mediation deelt persoonsgegevens alleen met derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten en verder met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden, onder deze voorwaarde, verstrekt aan de volgende categorieën van ontvangers:
 • wederpartijen;
 • waarnemend advocaat;
 • andere advocaten of notarissen;
 • rechtscolleges;
 • deurwaarders;
 • deskundigen;
 • toezichthouders (in geval van een verplichting die voortvloeit uit wet- of (beroeps)regelgeving);
 • leverancier(s) van Antonia Advocatuur & Mediation op het gebied van IT en accountancy.
Voor zover een derde te beschouwen is als een verwerker in de zin van de AVG, dan heeft Antonia Advocatuur & Mediation een verwerkersovereenkomst met die partij gesloten, waarmee de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Antonia Advocatuur & Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Antonia Advocatuur & Mediation heeft, in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, met haar IT- leverancier in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 
Bewaartermijn
 
Antonia Advocatuur & Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
De volgende wettelijke termijnen zijn van toepassing:
Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken
5 jaar na einde bemoeienis met de zaak
Bewaartermijn van administratieve gegevens
7 jaar
Bewaartermijn gegevensdragers
7 jaar
Bewaartermijn op grond van de AWR (algemene wet inzake rijksbelastingen)
7 jaar
Neerlegging van de praktijk
5 of 20 jaar
Verjaringstermijn voor beroepsfouten
5 of 20 jaar
Door Antonia Advocatuur & Mediation ontvangen persoonsgegevens die niet dienen te worden bewaard in het kader van een wettelijke plicht noch ter uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld in geval van een sollicitatie zonder vervolg of een eenmalige vraag of melding), worden maximaal 1 jaar bewaard.
 
Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of tot intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Antonia Advocatuur & Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Antonia Advocatuur & Mediation
Pontsteeg 22
7411 KR Deventer
info@antonia-advocaten.nl
0570-619155
Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de wijze waarop Antonia Advocatuur & Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u zich (eveneens) wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 
Websites van derden
Onze website bevat hyperlinks en sociale media buttons naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden en de wijze waarop derden met uw privacy omgaan.
 
Cookies
Antonia maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een browser op uw apparaat wordt opgeslagen en zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij het eerste bezoek aan de website wordt u geïnformeerd over de cookies en vragen wij indien noodzakelijk toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt het gebruik van cookies blokkeren via de instellingen van uw browser Dat kan van invloed zijn voor het functioneren van de website.
 
Vragen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via de hierboven genoemde contactgegevens.
 
Versie en aanpassing privacy statement
Antonia Advocatuur & Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Antonia Advocatuur & Mediation gepubliceerd. Raadpleeg deze daarom met regelmaat.
Dit privacy statement is voor het laatst op 5 oktober 2021 vastgesteld.

Nieuws

Breaking News! Een ingrijpende hervorming op de arbeidsmarkt: (fors) minder flex
Op 2 juni 2021 heeft de SER zijn  ontwerpadvies gepresenteerd. De SER adviseert het nieuwe kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk...
Vaststellingsaanvraag NOW
Vaststellingsaanvraag NOW Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste of de tweede aanvraagperiode? Dan kunt u nu de definitieve berekening aanvragen. Het vaststellingsloket...
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering?
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Maatregelen Heeft u de corona-maatregelen binnen uw bedrijf goed vastgelegd en kunt u deze adequaat...
NOW 2.0
 In aansluiting op mijn vorige artikel: "ACT NOW", hieronder een vervolg daarop. In dit artikel zal ik u bijpraten over de aanpassingen in de NOW...
ACT “NOW”
ACT “NOW”! But think it through before you do..Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Op 31 maart 2020 zijn...
Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!
BREAKING NEWS Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!! De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Op 8 november jongstleden heeft de Hoge...
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’.
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!Op 8 november jongstleden heeft de Hoge Raad een baanbrekende uitspraak...
antonia advocaten
Antonia Advocaat Deventer is specialist op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het daaraan verwante socialezekerheidsrecht.

Antonia Advocatuur en Mediation

Pontsteeg 22
7411 KR Deventer
0570 61 91 55
info@antonia-advocaten.nl
 

Rechtsgebieden

» arbeidsrecht
» ondernemingsrecht MKB
 

Diensten

» ondernemersservice
» mediation
 
© copyright 2019 Antonia Advocatuur & Mediation | webontwikkeling door Raket | Privacystatement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Kantoorklachtenregeling | Kantoorhandboek | Colofon
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer