Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Antonia Advocaten en Mediators

Antonia Advocaten en Mediators is een eenmanszaak, gedreven door mevrouw mr. M.P. de Koning. De eenmanszaak is gevestigd te Deventer. Antonia Advocaten en Mediators stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Antonia Advocaten en Mediators gegeven opdrachten, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Antonia Advocaten en Mediators, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW.
 

Artikel 3. Opdracht

3.1 Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Antonia Advocaten en Mediators te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënte er mee instemt dat Antonia Advocaten en Mediators de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers.
3.2 Antonia Advocaten  en Mediators is gerechtigd bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, wanneer Antonia Advocaten  en Mediators dat nuttig of noodzakelijk acht, niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen.
3.4 Antonia Advocaten en Mediators zal in het in het vorige lid bedoelde geval de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij het inschakelen van die derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever, behoudens voor zover het gaat om de inschakeling van procureurs c.q. deurwaarders. De aansprakelijkheid van Antonia Advocaten en Mediators   voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten.
3.5 Antonia Advocaten en Mediators aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden.
 

Artikel 4. Declaratie

4.1 Facturering van de werkzaamheden vindt periodiek plaats overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering betrokken personen, zoals dat uurtarief geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden.
4.2 Antonia Advocaten en Mediators is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks aan te passen.
4.3 Verschotten, zijnde de kosten die niet zijn verwerkt in de tarieven van Antonia Advocaten en Mediators, waaronder (doch niet beperkt tot) procureurskosten, griffiekosten, kosten van opvragen uittreksels, koerierskosten en vertaalkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
4.4 Antonia Advocaten en Mediators is gerechtigd om aan de opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen en zal eerst met de werkzaamheden aanvangen nadat het eerste voorschot is ontvangen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.5 Alle declaraties zullen worden verhoogd met 21% BTW.
4.6 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de declaratie aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 21 dagen na factuurdatum.
4.7 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de verschotten en kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
4.8 Indien een declaratie ondanks herhaalde aanmaning niet wordt voldaan, kan Antonia Advocaten haar werkzaamheden opschorten. Antonia Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.
 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Antonia Advocaten en Mediators voor schade jegens de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door Antonia Advocaten en Mediators gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
5.2 Indien en voor zover in enig geval de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Antonia Advocaten en Mediators beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Antonia Advocaten en Mediators is betaald.
5.3 Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop deze aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht

6.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Antonia Advocaten en Mediators is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Klachten als bedoeld in artikel 1 van de kantoorklachtenregeling van Antonia Advocaten en Mediators die na behandeling niet zijn opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd de bevoegdheid van Antonia Advocaten en Mediators om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. 
 

Nieuws

Breaking News! Een ingrijpende hervorming op de arbeidsmarkt: (fors) minder flex
Op 2 juni 2021 heeft de SER zijn  ontwerpadvies gepresenteerd. De SER adviseert het nieuwe kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk...
Vaststellingsaanvraag NOW
Vaststellingsaanvraag NOW Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste of de tweede aanvraagperiode? Dan kunt u nu de definitieve berekening aanvragen. Het vaststellingsloket...
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering?
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Maatregelen Heeft u de corona-maatregelen binnen uw bedrijf goed vastgelegd en kunt u deze adequaat...
NOW 2.0
 In aansluiting op mijn vorige artikel: "ACT NOW", hieronder een vervolg daarop. In dit artikel zal ik u bijpraten over de aanpassingen in de NOW...
ACT “NOW”
ACT “NOW”! But think it through before you do..Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Op 31 maart 2020 zijn...
Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!
BREAKING NEWS Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!! De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Op 8 november jongstleden heeft de Hoge...
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’.
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!Op 8 november jongstleden heeft de Hoge Raad een baanbrekende uitspraak...
antonia advocaten
Antonia Advocaat Deventer is specialist op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het daaraan verwante socialezekerheidsrecht.

Antonia Advocatuur en Mediation

Pontsteeg 22
7411 KR Deventer
0570 61 91 55
info@antonia-advocaten.nl
 

Rechtsgebieden

» arbeidsrecht
» ondernemingsrecht MKB
 

Diensten

» ondernemersservice
» mediation
 
© copyright 2019 Antonia Advocatuur & Mediation | webontwikkeling door Raket | Privacystatement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Kantoorklachtenregeling | Kantoorhandboek | Colofon
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer